دوست من قبل از ثبت درخواست اپل آی دی می بایست در سایت ثبت نام نمائید.